Board of Management

Dr. Naomi Wangai
Mr. Josphat Mwaura
Mrs. Elizabeth M. Musyoka
Mrs. Janet Njoroge
Mr. Franks M. Muiruri
Dr. Salome Gitoho
Mrs. Nuriya Farah
Mr. Vincent Rapando
Sr. Jane Soita